Back

โครงการคืนความรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 1

โครงการคืนความรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 13 - 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ให้กับโรงเรียนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคูบอน โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ โรงเรียนบ้านสระปะคำ ซึ่งครั้งแรกของโครงการนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชน สร้างความคุ้นเคย โดยการมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม และการแลกเปลี่ยนความรู้จาการแนะนำความเป็นมาของกลุ่มนํ้าตาลบุรีรัมย์