Back

โครงการแจกน้ำดื่มเพื่อสุขภาพชุมชนประจำปี 2558

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการแจกน้ำดื่มเพื่อสุขภาพชุมชนประจำปี 2558 (เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2558) ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 12 ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนทุกครัวเรือนได้มีน้ำที่สะอาดไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น