Back

โครงการส่งเสริมอาชีพ

วันที่ 9 มีนาคม 2558 - 2 เมษายน 2558 ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพร่วมกับเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟให้กับผู้ที่ว่างงาน ในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร รอบๆโรงงาน ที่ต้องการหารายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน โดยการโครงการอบรมนวดแผนไทยเชิงปฏิบัติ โดยใช้ระยะเวลา อบรม 25 วัน จึงสำเร็จการอบรม และสามารถประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้ ซึ่งมีคนสนใจเป็นอย่างดี