Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ พัฒนาผู้บริหารระดับกลางสำหรับกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ “Leadership Development Program for BRR”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ พัฒนาผู้บริหารระดับกลางสำหรับกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ “Leadership Development Program for BRR” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผู้บริหารระดับกลาง มีความคิดและมุมมองในเชิงธุรกิจในการแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนเป็นระบบ อีกทั้งยังเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ Presentation อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งการฝึกการนำเสนอโครงการ แบบกลุ่มต่อผู้บริหารน้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อนำโครงการมาใช้จริงในระบบ อาทิเช่น โครงการหลอดประหยัดพลังงาน LED, โครงการData Center, โครงการปะการังเม็ดเถ้าชานอ้อย, โครงการDome Avenger Team, โครงการลดรายจ่าย OT สำหรับพนักงานรายวันในสายงานการผลิต หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยทีมงานที่ปรึกษา MTP Solution นำทีมโดย ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์