Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอ่านผลตรวจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอ่านผลตรวจสุขภาพ ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนใกล้โรงงานให้ทราบว่าขณะนี้ร่างกายมีภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายแฝงอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะโรคที่อยู่ในขอบเขตที่แพทย์ปัจจุบันสามารถตรวจพบได้ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของโรค ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมได้รับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยการอ่านผลตรวจสุขภาพในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือชุมชนบริเวณรอบ ๆ สถานประกอบการ ของน้ำตาลบุรีรัมย์ ซึ่งโดยได้รับความร่วมมือ นพ.ชันณรงค์ รัตนพนาวงษ์ แพทย์อาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ และเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ