Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ เปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ ภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ AirAsia และ TRUE Corporation เปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก บ้านหนองมะเขือ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน และภาคประชาชน ตลอดทั้งผู้แทนจากกว่า 10 หน่วยงาน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั้นเกิดจากการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งอาศัย ถิ่นที่อยู่ และนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งเป็น 1 ในสัตว์สงวนของประเทศไทย และได้เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศกว่า 50 ปี จนก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานได้มีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติเพิ่มอีก 10 ตัว พร้อมกันนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงาน และนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าหายากของประเทศให้มีความยั่งยืนตลอดไป

สำหรับศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นการถ่ายทอดความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชุมชน และองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังจะสามารถต่อยอดในการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ได้มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยแบบจับต้องได้ตามหลักวิชาการ

ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์ และมีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติได้มากถึง 105 ตัว ซึ่งยังคงมีชีวิตรอดในธรรมชาติ 71 ตัว และมีลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยเกิดในธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 15 ตัว