Back

ต้อนรับสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สาขาเอราวัณ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ต้อนรับสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สาขาเอราวัณ และ บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด พร้อมทั้ง พี่น้องชาวไร่อ้อยร่วมศึกษาดูงาน พื้นที่เพาะปลูกอ้อย บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (BRD) ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอ้อย โดยได้ร่วมบรรยาย สอบถาม เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านอ้อย และการสร้างเครือข่ายกลุ่มไร่อ้อยตัวอย่าง โดยเฉพาะการรวมกลุ่มชาวไร่อ้อย ให้มีการปลูกอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำตาลเอราวัณ อย่างยั่งยืนสืบไป...