Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้นำกลุ่มปลูกมะลิชุมชนโนนกลาง เข้าศึกษาดูงานการขยายพันธุ์มะลิปลอดสาร จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2562 สำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้นำกลุ่มปลูกมะลิชุมชนโนนกลาง เข้าศึกษาดูงานการขยายพันธุ์มะลิปลอดสาร จ.นครนายกเพื่อลดต้นทุนและปัจจัยการผลิต พร้อมศึกษาดูงานการพัฒนากลุ่มธนาคารชุมชนบ้านโป่งไทร จ.สระบรี สำนักมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยการเข้าไปช่วยส่งเสริมให้ชุมชนบริเวณรอบๆสถานประกอบการนั้น ให้มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตร โดยมีการส่งเสริมให้สร้างอาชีพใหม่ๆภายในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มคนในชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมต่อไป “น้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อชุมชน และสังคม”