Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับบุคลากร บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับบุคลากร บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (BRD) โดยได้ร่วมบรรยาย สอบถาม เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมและการพัฒนาวัตถุดิบอ้อยที่ยั่งยืน แนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการนักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์ การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GPS)มาใช้ในงานส่งเสริมอ้อย และบริหารระบบการจัดคิวนำอ้อยคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นแรงบันดาลใจในการนำไปพัฒนาองค์องค์กอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด อย่างยั่งยืนสืบไป...