Back

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ณ วัดศิลาเรือง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ณ วัดศิลาเรือง โดยมีกิจกรรม อาทิ เช่น หอคอยน้ำ,ใจรักต้องปลอดภัย, ตรวน เตือนใจ,ถามตอบเรื่องเพศในการท้องก่อนวัยอันควรและทักษะชีวิต,ครอบครัว, เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนในชุมชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6 – 24 ปี