หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ 1 ปีขึ้นไป
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 5. มีทักษะ เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
รายละเอียดงาน
 1. รับผิดชอบด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท(ปุ๋ยอินทรี)
 2. นำเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่ลูกค้าที่สนใจ
 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ
 4. กระตุ้นยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท

สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมรูปภาพมาที่

อีเมล์ : WATCHARAPONG.API@buriramsugar.com, kodchapun.sai@buriramsugar.com

สมัคร
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานด้านบริหารความเสี่ยง 1 ปี
 4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจผลิตน้ำตาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการแก้ปัญหา
 8. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
ขอบเขตของงาน
 1. รวบรวม ติดตาม และวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
 2. ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงจากหน่วยงาน
 3. จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเสนอต่อผู้จัดการสำนักบริหารความเสี่ยง
 4. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
 5. จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง

สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมรูปภาพมาที่

อีเมล์ : WATCHARAPONG.API@buriramsugar.com, kodchapun.sai@buriramsugar.com

สมัคร
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,สถิติ,การเงิน,ความเสี่ยง,IT,กฎหมาย,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3-5 ปี
 4. มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม
ขอบเขตของงาน
 1. จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง(Mitigation Plan)
 2. รวบรวม วิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง (Identify Risk ) การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ให้อยู่ในรูปของความเสี่ยงองค์กร(ERM)
 3. ประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 4. พัฒนาแผนงาน โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และระเบียบวิธีการบริหารความเสี่ยง
 5. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
 6. ร่วมอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงา

สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมรูปภาพมาที่

อีเมล์ : WATCHARAPONG.API@buriramsugar.com, kodchapun.sai@buriramsugar.com

สมัคร