ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,047
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 25.06
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,293
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 37.20
  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด 410,069,000 50.49
2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 33,099,000 4.08
3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 32,939,000 4.06
4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 32,889,000 4.05
5. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
6. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
7. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
8. น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 19,209,600 2.37
9. น.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 18,000,000 2.22
10. นางวราณี เสรีวิวัฒนา 10,100,880 1.24
11. นายณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์ 8,928,720 1.10
12. นายสมศักดิ์ เตชทิพากร 7,613,100 0.94
13. น.ส.จุติรัตน์ ชาติภิญโญ 6,935,000 0.85
14. นางสุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร 5,781,340 0.71
15. นายศรัณย์วิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 4,667,280 0.57
16. นางมยุรี วงแก้วเจริญ 4,100,000 0.50