การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
26 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
24 กรกฎาคม 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด PDF
เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และความคิดเห็นหรือคำถาม ปี 2563
30 ตุลาคม 2562
หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอความคิดเห็นหรือคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด PDF