กลับ

ทีมงานมวลชนสัมพันธ์

วันที่ 20 มีนาคม 2558 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ร่วมมือกับกลุ่มทอเสื่อไหลบ้านโศกดู่ ปรับสภาพดินโดยใช้กากหม้อกรองที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลทราย และเตรียมพื้นที่เพื่อสำหรับใช้ปลูกต้นไหล ไว้รองรับการผลิตเสื่อของกลุ่มทอเสื่อบ้านโศกดู่

วันที่ 8 เมษายน 2558 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ ได้นำกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อบ้านโศกดู่ เดินทางเข้าดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองกระทุ่ม อ.ลำปลายมาศ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวการถ่ายทอดอาชีพทอเสื่อไหลที่เข้มแข็ง เพื่อนำความรู้และเทคนิคในการทอเสื่อ มาปรับใช้กับกลุ่มทอเสื่อของชุมชนโศกดู่ให้มีประสิทธิภาพขึ้นและสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้