กลับ

ปล่อยปลา

ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนบ้านหนองไผ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลและปลาใน ลงสู่หนองนํ้าสาธารณะของชุมชนบ้านหนองไผ่ จำนวน 45,000 ตัว