กลับ

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะของชุมชน ให้กับกลุ่ม อสม.

กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์....จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะของชุมชน ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 60 คน เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก ของ "โรงงานน้ำตาลเพื่อสิ่งงแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน 58" ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบๆพื้นที่โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์