กลับ

อ้อยบุรีรัมย์ ผลผลิตสูง 30 ตันต่อไร่

เมื่อเร็วๆ นี้ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด ในเครือน้ำตาลบุรีรัมย์ ออกตรวจแปลงอ้อยผลผลิตสูง จำนวน 226 แปลงที่เข้าร่วมประกวดโครงการอ้อยผลผลิตสูง 30 ตันต่อไร่ โดยการประกวดนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแปลงผลผลิตสูงเป็นแปลงนำร่องสำหรับการสาธิตให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญากว่า 10,000 รายของน้ำตาลบุรีรัมย์ได้เรียนรู้เป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนาตัวเองต่อไป