กลับ

Junior MBA Chula Wow เยือน BRR

นายโตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ นำคณะโครงการพิเศษ จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมฟังบรรยายจากคุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558