กลับ

Leadership Realignment for BRR Leader

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์จัดการฝึกอบรมเตรียมพร้อมด้านผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธุรกิจในภายภาคหน้า ทั้งนี้ คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ณ เรือนรัถกานต์ รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์