กลับ

BRR รับโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว

นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เข้ารับมอบโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558 จากนางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง BRR ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างชุมชน สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ