กลับ

การอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายขยายอ้อยพันธุ์ดี และ แจกอ้อยพันธุ์ดี

โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559

1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายดอน สีโสภา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวความเป็นมา ของสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดบุรีรัมย์และกล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประธานในพิธี และได้รับเกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดงานพร้อมแถลงถึงนโยบายการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผลักดันเรื่องการปลูกพืชพลังงานทดแทน สถานการณ์ราคาน้ำตาลโลก ปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผลกระทบภัยแล้งลดลง ทั้งยังกล่าวอีกว่า อีสานเป็นแหล่งกำลังที่สำคัญ และ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ ซึ่งสุดท้ายจะทำให้ชาวไร่ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

โครงการแจกอ้อยพันธุ์ดี มีการแจกพันธุ์อ้อยทั้งสิ้น 1.8 ล้านต้น โดยทั้งหมดนี้เป็นอ้อยพันธุ์ดี ปลอดโรคทั้งสิ้น ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเป็นต้นพันธุ์อ้อยที่สามารถขยายพันธุ์อ้อยในแปลงของเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ. บพิตร ตั้งวงศ์ทอง บรรยายให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี และการปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่ทนกับโรคและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการพัฒนาคุณภาพอ้อยก่อนนำส่งเข้าโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์อีกด้วย