กลับ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกดั (มหาชน) เพื่อขอเยี่ยมชมโรงงานสำรวจเส้นทางการเดินทางในการจัดกิจกรรมให้แก่อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ่น ในแถบภาคอีสานในช่วงต้นปี 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือการให้ความรู้กับนักลงทุน ในประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นฐานข้อมูล เติมความรู้ให้ทันยุคสมัย อยู่เสมอ ทางบริษัทฯ น้ำตาลบุรีรัมย์ จึงจัดพนักงานพาตรวจเยี่ยมชมภายในโรงงาน และเส้นทางเยี่ยมชมพร้อมทั้งบรรยายภาพรวมทั้งฤดูกาล อีกทั้งพาตัวแทนสมาคมผู้ลงทุนไทยเยี่ยมชมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ น้ำตาลบุรีรัมย์ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน โดยพาชมศูนย์เรียนรู้ผ้าซิ่นตีนแดงทอมือชุมชนคูบอน และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4