กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ มอบเทียนพรรษา เครื่องใช้สังฆทาน และจัดทำโรงทานอาหารเช้าสำหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ มอบเทียนพรรษา เครื่องใช้สังฆทาน และจัดทำโรงทานอาหารเช้าสำหรับผู้มาร่วมงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ร่วมกับเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ส่วนราชการ องค์กรเอกชนและชุมชน วัด และโรงเรียน ในเขตเทศบาลฯ ถือเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีมายาวนาน โดยกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยให้คงอยู่สืบไป