กลับ

ตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 สำนักมวลสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อาทิ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านคูบอน โรงเรียนบ้านสาวเอ้ และโรงเรียนบ้านสระประคำถาวร ซึ่งตรวจตามเกณฑ์อายุ ตรวจสุขภาพทั่วไป และรักษาโรคเบื้องต้นให้กับนักเรียน รวมทั้งมีการลงบันทึกประวัติการตรวจ ผลการตรวจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจครั้งต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ รวมทั้งให้ความรู้การอ่านเครื่องหมาย อย. และฉลากโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนหรือผู้บริโภคมีความรู้เอื้อต่อการปรับพฤติกรรมการบริโภคของตนได้อย่างเหมาะสม