กลับ

เข้าศึกษาดูงาน บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อศึกษาทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ยินดีต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อศึกษาทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในการจัดการอุตสาหกรรมและบริหารระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นแนวทางการนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้