กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 62

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 62 เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 ด้วยบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงสุขภาพและอนามัยของพนักงานที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เสมอมา ในปีนี้เพื่อเป็นการตรวจเพื่อค้นหาภาวะความเสี่ยงของโรค ได้ทราบถึงแนวทางการป้องกัน ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองจากสภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดี ให้มีการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้น ในระยะเริ่มต้นจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปี ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของบุคลากร หรือหากบุคลากร เริ่มมีพยาธิสภาพ การเจ็บป่วย ในระยะเริ่มต้น จะได้มีการให้การรักษาหรือป้องกันได้ทันท่วงที เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงดี อันจะส่งผลต่อการทำงานให้สามารถดำเนินงานหรือกิจกรรมในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพอย่างที่สุด