กลับ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ และสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการทำบุญบริษัท ประจำปี และกิจกรรมโรงทาน ของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ และสมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการทำบุญบริษัท ประจำปี และกิจกรรมโรงทาน ของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ้งรูปแบบการจัดงานกิจกรรมในปีนี้ จึงเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสอดคล้องกับนโยบายความคุ้มค่า และได้ประโยชน์อันหลากหลาย ภาพความสามัคคีในงานบุญกิจกรรม ความสุขสนุกได้ประโยชน์ในการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ก่อนฤดูกาลผลิตหีบอ้อย 62/63 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ด้านสาธารณประโยชน์ จากกิจกรรมโรงทาน ผู้บริหารพนักงาน และประชาชนโดยรอบรั้วโรงงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโชว์ความสามารถต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย